Företagspsykolog.se

Hälsa • Gemenskap • Måluppfyllelse

Tjänster vi erbjuder

Vår erfarenhet är att insatser blir effektivast om de sätts in i främjande och förebyggande skede. Ta kontakt för uppdragsdialog så resonerar vi tillsammans om vilka insatser som är lämpligast utifrån era förutsättningar och mål. Uppdrag utförs i huvudsak i Skåne eller angränsande län, men enstaka utbildningsdagar, föreläsningar eller digitala insatser kan utföras i hela landet. 

Klicka på rubrikerna nedan för att se exempel på insatser.

Arbetsmiljöarbete

• Kartläggning av arbetsmiljö genom enkäter, fokusgrupper eller intervjuer.

• Hjälp att analysera eller komplettera egna undersökningar av arbetsmiljö

• Uppstart och coaching av arbetsmiljöråd

• Arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud, fackliga och medarbetarrepresentanter

• Rådgivning arbetsmiljöarbete

• Rådgivning rehabilitering och anpassning

• Konfliktbedömning och konflikthantering

Utbildningar och workshops

• Stress och återhämtning

• Förändringsledning

• Konflikthantering

• Att förändra beteenden

• Svåra samtal

• Arbetsmiljöutbildning

• Kommunikation och tolkning

• Att bygga sund feedbackkultur

• Att skapa välfungerande team

Ledningsutveckling

• Ledningsgruppsutveckling

• Chefscoaching

• Utveckling av dialog mellan medarbetare och chef med verktyget Lead Forward

• Att implementera tillitsbaserad ledning och styrning

• Utbildning med mål att skapa och bibehålla god arbetsmiljö

• Ledarskapsutbildning

Rehabilitering

• Stöd i skapande av rehabiliteringsprocesser

• Rådgivning till arbetsgivare i hantering av enskilda rehabiliteringsärenden

• Trepartsmöten och samtalsstöd för medarbetare

Organisationsutveckling

• Teambuilding

• Nystart för arbetsgrupper

• Organisationsanalys

• Sammanslagning eller delning av grupper

• Mellangruppskonflikter

• Förändringsarbete

Kontakt:

Mattias Engström
Telefon: 044-543 00
E-post: mattias@foretagspsykolog.se